ผู้บริหาร
นายสนอง  เพ็ชรฉกรรจ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
สถิติเยี่ยมชม
  
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้  149 คน
 สถิติปีนี้  3100 คน
 สถิติทั้งหมด 11977 คน
เริ่มเมื่อ 2018-11-04
 
 
 
 
  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้ามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของผู้เรียนทุกช่วงวัย ส่งเสริมทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างคนเก่ง คนกล้าและคนดีสู่สังคม

 ระดับปฐมวัย

พันธกิจ  (Mission)  

 1. พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง  4  ด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ

 2. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข 

อย่างต่อเนื่อง

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม  สื่อ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก  โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย


เป้าประสงค์  (Goal)  

 1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้ง  4  ด้าน  อย่างสมดุลและมีความสุข  มีอัตลักษณ์เฉพาะตน  และ

เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

 2. มีสภาพแวดล้อม  สื่อ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ

 3. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ระดับประถมศึกษา

พันธกิจ (Mission)  

 1. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อยกผลฤทธิ์ทางการเรียน

 2. ปลูกฝังประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำรงชีวิต

อย่างมีความสุข

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน

การจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goal)  

 1. ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชา

 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

 4. นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พันธกิจ (Mission)  

1. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียน ให้มีความสามารถตาม

มาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. พัฒนานักเรียนให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

กล้าแสดงออก


เป้าประสงค์ (Goal)  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

2. เน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ


 ระบบวัดประเมินผล

เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

คลังตวามรู้
 
ลิงค์หน่วยงาน

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
บ้านชากลูกหญ้า(เทศบาล) ตำบล ห้วยโป่ งอำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองรหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ : 038-687556 โทรสาร : 038687556 อีเมล์ :
[email protected]
 
Powered by AIWEB